Projects

HA-GEFEN ST. / TSOFIT
YOEL ST. / TEL AVIV
STRUCK ST. / TEL AVIV
AHAVAT ZION ST. / TEL AVIV
HA-MACABBI ST. / TEL AVIV
FELM / JERUSALEM
HACHASHMONA’IM ST. / HOD HA-SHARON
AVIGUR ST. / TEL AVIV
CARMEL ST. / KIRYAT TIV’ON
PRIME / B.S.R #3 RAMAT GAN
HA-YARKON ST. / TEL AVIV
HA-SHAYAROT ST. / JERUSALEM